OGŁOSZENIE
z dnia 05. 03. 2015 r.
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
głównego księgowego


Miejsce wykonywania pracy:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Połczynie – Zdroju                                            
ul. 22 Lipca 4, 78-320 Połczyn – Zdrój
Liczba i wymiar etatu:  1/2 etatu
Wymagania niezbędne:
1.    Obywatelstwo polskie.
2.    Pełna zdolność do czynności prawnych.
3.    Wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku ekonomicznym.
4.    Posiadanie co najmniej 2 – letniej praktyki na stanowisku związanym z obsługą finansową.
5.    Niekaralność.

Wymagania dodatkowe:
1.    Znajomość przepisów prawnych:
    ustawa o finansach publicznych,
    ustawa  o podatku dochodowym,
    ustawa o rachunkowości,
    ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
    ustawa Kodeks Pracy,
    ustawa Karta Nauczyciela.
2.    Znajomość obsługi programu Płatnik, programu  księgowego, Microsoft Word.
3.    Umiejętność dokonywania analizy dokumentów.
4.    Samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność.
Wymagane dokumenty:
1.    CV i list motywacyjny.
2.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3.    Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
4.    Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowego zatrudnienia.
5.    Oświadczenie o niekaralności kandydata.
6.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
do  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowy ( Dz.U.                 z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać  w  sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. 22 Lipca 4, 78 – 320 Połczyn – Zdrój w terminie do dnia 20.03.2015 r.
Wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu ofert. W przypadku, kiedy dane podane               w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze – przeprowadzone zostaną z kandydatami rozmowy, po uprzednim zawiadomieniu.